นิสิตเรียนดี ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน 2562
การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำ (Jatropha Research)
งานวิจัยข้าวทนร้อน (Rice Research)